Τρέχει να μαζέψει παρανομίες το Τμήμα Δασών, 130 επεμβάσεις σε κρατικά δάση

Σάββατο, 13/8/2022 - 12:41
Μικρογραφία

Γράφει ο Παναγιώτης Χατζηαποστόλου 
p.hadjiapostolou@alphacyprus.com.cy

Πέραν των 200 περιπτώσεων που αφορούν παρεμβάσεις εντός κρατικής δασικής γης σε όλη την Κύπρο, εντόπισε τον τελευταίο χρόνο το Τμήμα Δασών. Έπειτα από παρεμβάσεις του Τμήματος Δασών οι επεμβάσεις αυτές, μειώθηκαν στις 130 και στόχος του τμήματος είναι όπως μέχρι τον Ιούνιο του 2023 να δρομολογηθεί η άρση τους, είτε με την προσαγωγή των υποθέσεων αυτών στο δικαστήριο, είτε με την εφαρμογή του άρθρου 42 Β της σχετικής νομοθεσίας. Αξίζει να σημειωθεί, πως σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία εξασφάλισε το Alphanews.live οι 54 από τις επεμβάσεις αυτές, αφορούν το κρατικό δάσος Τροόδους.  Κάποιες από αυτές έχουν ήδη πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, για κάποιες άλλες εξετάζεται το ενδεχόμενο αναπροσαρμογής των συνόρων έτσι ώστε να αρθεί η παρανομία. Κάτι τέτοιο συμπεριλαμβάνεται και στον Περί Δασών Νόμο και δίνει την ευχέρεια στο Τμήμα να προχωρήσει σε ανταλλαγή. Αν και δεν είναι η συνήθης τακτική αλλά για παλιές υποθέσεις όπου υπάρχει αμφισβήτηση συνόρων ή εντοπίστηκαν λάθη που έγιναν από τους χωρομέτρες εφαρμόζεται η πρακτική αυτή. Οι περισσότερες επεμβάσεις αφορούν τοίχους αντιστήριξης μέρος κτηρίου ή πισίνας, αποθήκες κλουβιά σκύλων, δημιουργία κήπων ακόμη και περιβολιών.

Διαρκής έλεγχος
Το Τμήμα Δασών βρίσκεται σε μια διαρκεί διαδικασία ελέγχου της οροθετικής γραμμής του δάσους Τροόδους με φωτογραφίες από μη επανδρωμένα αερο0σκάφη, με επιτόπιους ελέγχους αλλά και με εικόνες από δορυφόρους.  Οποιαδήποτε επέμβαση εντοπιστεί εντός του κρατικού δάσους χαρτογραφείτε, εντοπίζεται το άτομο το οποίο διέπραξε το αδίκημα που στις πλείστες φορές πρόκειται για άτομα τα οποία κατέχουν τεμάχια γης στα σύνορα με το δάσος, ετοιμάζονται λεπτομερή σχέδια για τις επεμβάσεις και εφαρμόζεται ο Περί Δασών Νόμος. Στις περιπτώσεις όπου εντοπίζονται παρανομίες, ο διευθυντής του Τμήματος Δασών, έχει το δικαίωμα να στείλει επιστολή στον παραβάτη όπου τον ενημερώνει για τον εντοπισμό της παράνομης επέμβασης σε κρατικό δάσος δίνοντας του ταυτόχρονα το χρονικό περιθώριο να άρει την παρανομία. Εάν δεν το πράξει είτε ο Διευθυντής από μόνος τους προχωράς στην άρση της επέμβασης και ζητά επιστροφή των εξόδων από τον παρανομούντα μέσω αγωγής, είτε καταχωρείται οινική υπόθεση στο δικαστήριο με σκοπό την έκδοση διαταγμάτων για άρση της επέμβασης.

Στόχος ο σεβασμός στο δάσος
Μιλώντας στο Alphanews.live ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών, Χαράλαμπος Αλεξάνδρου, εξήγησε πως επιδίωξη του τμήματος δασών είναι να αποκτηθεί ο απόλυτος σεβασμός και να εμπεδωθεί πως το κρατικό δάσος είναι περιουσία όλων των πολιτών. Πρόσθεσε δε πως ο σεβασμός αυτός προς τα δάση, θα βοηθήσει και στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Άρση συνεπειών και αδικημάτων
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, σε περίπτωση παράβασης, ο διευθυντής δύναται να επιδώσει στον παραβάτη γραπτή ειδοποίηση και να απαιτήσει εντός εύλογου υπό τις περιστάσεις χρόνου την απομάκρυνση, κατεδάφιση, διάλυση ή αποσυναρμολόγηση οποιοδήποτε κατασκευάσματος. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του παραβάτη προς τη γραπτή ειδοποίηση, τότε ο διευθυντής έχει το δικαίωμα να άρει τις παρανομίες και να απαιτήσει με αγωγή κατά του παραβάτη όλα τα αναγκαία έξοδα. Το Τμήμα Δασών έχει και το δικαίωμα προσφυγής στο δικαστήριο σε περίπτωση που ο παραβάτης αρνείται να συμμορφωθεί με βάση της διατάξεις της νομοθεσίας.  
 

Επέμβαση σε κρατική δασική γη
Με βάση τη νομοθεσία, κρατική δασική γη μπορεί να κατέχεται από τρίτους μόνο σε περίπτωση που γίνεται εκμίσθωση στη βάση των κανονισμών, περί μίσθωσης κρατικής γης κανονισμοί του 2012 και 2014.

Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι οποίες δικαιολογούνται από το δημόσιο συμφέρον και σύμφωνα με τους όρους, περιορισμούς και κριτήρια που καθορίζονται στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, να παραχωρεί, να ανταλλάσσει και να εκμισθώνει ή να διαθέτει οποιαδήποτε γη, δέντρα ή άλλη ακίνητη περιουσία σε οποιοδήποτε κρατικό δάσος:

Νοείται ότι, δεν είναι δυνατή η κατοχή ή η κτήση οποιουδήποτε τίτλου επί κρατικού δάσους, εκτός εάν έγινε με παραχώρηση ή ανταλλαγή ή διάθεση από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που επιβάλλονται κατά την κρίση του Υπουργικού Συμβουλίου. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν την εφαρμογή του περί Ελέγχου των Δημόσιων Ενισχύσεων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε οποιαδήποτε παραχώρηση, ανταλλαγή, εκμίσθωση ή διάθεση οποιασδήποτε γης, δέντρων ή άλλης ακίνητης περιουσίας σε οποιοδήποτε κρατικό δάσος.

Αδικήματα σε κρατικά δάση
Οποιοδήποτε πρόσωπο, που δεν είναι εξουσιοδοτημένο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και που ενεργεί χωρίς άδεια που εκδόθηκε από τον Διευθυντή και το οποίο σε κρατικό δάσος.

(α) εκχερσώνει, σκάβει, καλλιεργεί, φυτεύει, σπέρνει, επιχωματώνει, ή ανασκάπτει γη ή εναποθέτει ή απορρίπτει οποιοδήποτε υλικό για οποιοδήποτε σκοπό∙ ή

(β) ανεγείρει οποιαδήποτε οικοδομή, περίφραξη, στάνη, κλίβανο, πινακίδα, διαφήμιση ή αφίσα ή οποιαδήποτε άλλη μόνιμη ή προσωρινή κατασκευή∙ ή

(γ) ανορύσσει διατρήσεις, σκάβει πηγάδια, ανοίγει αυλάκια νερού, τοποθετεί σωλήνες, κατασκευάζει υδατοφράκτες, ανεγείρει υδατοδεξαμενές, διοχετεύει ή άλλως πως χρησιμοποιεί οποιοδήποτε νερό βρίσκεται σε αυτούς∙ ή

(δ) κατέχει ή χρησιμοποιεί, για οποιοδήποτε σκοπό, γη ή δασικό κτίριο που βρίσκεται σε κρατικό δάσος∙ ή

(ε) επεμβαίνει, καταστρέφει ή με οποιοδήποτε τρόπο προκαλεί ζημιά σε οποιοδήποτε δασικό κτίριο∙ ή

(στ) επεμβαίνει, αποκόπτει, καταστρέφει ή με οποιοδήποτε τρόπο προκαλεί ζημιά σε οποιοδήποτε δασικό τηλέφωνο∙ ή

(ζ) επεμβαίνει, καταστρέφει ή με οποιοδήποτε τρόπο προκαλεί ζημιά η παρακωλύει την κυκλοφορία σε δασικό δρόμο∙ ή

(η) απορρίπτει, εναποθέτει ή συσσωρεύει οποιαδήποτε σκύβαλα, απορρίμματα, νερά υπονόμων ή οποιοδήποτε άλλο επικίνδυνο τοξικό υγρό ή ουσία∙ ή

(θ) οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα οποιουδήποτε τύπου εκτός δασικού δρόμου προκαλώντας τοιουτοτρόπως ζημιά στη δασική βλάστηση και/ή το έδαφος∙ ή

(ι) σκοπίμως ή αμελώς προκαλεί με οποιαδήποτε μέσα ή πράξεις ζημιές ή υποβάθμιση οποιουδήποτε μέρους, λειτουργίας ή αξίας κρατικού δάσους, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000,00) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές.